Coachande ledarskap – 7 steg för att komma igång

Jagas du av frågor och problem som kräver dina svar i tid och otid? Med ett coachande ledarskap formar du självgående medarbetare och frigör dyrbar chefstid för dig. Här djupdyker vi i ämnet och bjuder på våra bästa tips för att komma igång som coachande ledare.

Kvinna sitter med medarbetare i coachande samtal – Framfot företagsutbildning.

Få konkreta verktyg och praktisk träning för att bli en riktigt bra coachande ledare. Utbildningen Coachande ledarskap börjar direkt när du bokar.

När dina medarbetare kommer till dig med ett problem som behöver lösas – vad gör du? Svarar du ”gör si och så, kontakta den och den och säg så här”?

Den vanliga reaktionen är att komma med ett svar, ett förslag eller ett råd. Det är ett tidseffektivt sätt att lösa problemet: bocka av, gå till nästa punkt och nästa person som väntar på svar från dig. Men det är också en kortsiktig lösning och inte hållbart på sikt. Varken för dig, för din medarbetare eller er verksamhet.

Enligt en artikel i Harvard Business Review inser allt fler företag detta och försöker därför i allt större utsträckning anamma ett coachande ledarskap. Anledningarna är flera.

Den traditionella chefsstilen att leda genom detaljstyrning, direktiv och kontroll funkar allt sämre. Helt enkelt eftersom den innebär orimliga krav på chefen som måste kunna hålla takten i dagens halsbrytande utvecklingstempo. Behovet av ett ledarskap som snabbfotat och agilt kan navigera mellan olika situationer och omställningar blir allt större.

Vill du vidareutveckla ditt ledarskap? I utbildningen Certifierad ledare 2.0 får du träna på att både bli en kompetent chef och god ledare.

Från kontrollerande detaljstyrning till coachande lärandekultur

Om den typiska chefen för några decennier sedan var den allvetande specialisten som gav svar och pekade med hela handen, så är den moderna chefen den som inser att den inte har – och inte kan ha – svar på alla frågor. Den framgångsrike ledaren satsar istället på att skapa en lärandekultur och är den som ställer de rätta frågorna för att hjälpa sin personal att nå sin fulla potential och samverka på bästa sätt.

Så, när medarbetaren kommer till den coachande chefen med sitt problem, kan det låta nåt i stil med:

Medarbetaren: ”Jag har problem med xx och vet inte hur jag ska lösa det.”
Den coachande chefen: ”Hur tänker du, hur skulle du vilja lösa det?”
Medarbetaren: ”Kanske så här och så här …”
Den coachande chefen: ”Vilken effekt skulle det få? Finns det fler alternativ?”
Och så vidare. Tills medarbetaren har kommit fram till en lösning.

Coachande chefer är efterfrågade

Det är inte bara de yttre faktorerna som kräver nya former av ledarskap. Undersökningar visar också att medarbetare efterfrågar mer återkoppling och coachning av sina chefer. Det visar sig att ju bättre cheferna är på att ge feedback och uppföljning, desto mer motiverade blir medarbetarna. Engagemang och prestation ökar.

Som sagt, alltfler företag försöker utveckla ett coachande ledarskap, men det är inte så lätt som det låter. För några år sedan kom ledarskapsforskaren Simon Elvnäs, KTH, med sin forskning som visade att svenska chefer och ledare trodde att de ägnade sig mycket mer åt coachning än de verkligen gjorde.

Glappet var rätt stort. Cheferna tyckte att de la ungefär 40 % av sin tid på att ge feedback och coacha sina medarbetare men i själva verket ägnade de mindre än 5 % av sin tid till det (!). Den mesta tiden lades istället på att informera, instruera och prata.

Ja, det kan låta lätt att coacha sina medarbetare men det kräver tålamod, träning och medvetenhet. Häng med så dyker vi djupare ner i ämnet coachande ledarskap. Du får lära dig om vilka fördelar och fallgropar som finns, när det passar och inte passar. Och naturligtvis bjuder vi på riktigt bra tips som hjälper dig komma igång som coachande ledare.

Psst, se också den här videon – tre bra tips för att ge feedback.

Vad är coachande ledarskap?

Ett coachande ledarskap handlar om att uppmuntra medarbetaren att växa och utvecklas genom att hitta sina egna lösningar och svar. Det innebär att med ett coachande förhållningssätt låta personen själv hitta vägen framåt, eftersom det stärker motivation och engagemang. Målet med coachning på arbetsplatsen är att skapa självständiga och ansvarstagande medarbetare.

Det kan definieras som att hjälpa en person att lära, hellre än att lära hen något. Eller som Sir John Whitmore, en av upphovspersonerna bakom begreppet, uttryckte det: ”Coachande ledarskap är ett sätt att frigöra en persons fulla potential för att maximera dennes prestation.”

Din uppgift som coachande ledare är att ställa frågor för att personen ska tvingas tänka efter och själv komma fram till en möjlig lösning. Du ska driva samtalet framåt men undvika att komma med egna svar eller styras av egna värderingar.

En coachande ledarstil kännetecknas av att ledaren:

 • Är närvarande och förtroendeingivande. Som ledare måste du ha inblick i medarbetarnas vardag. Tillit i relationen chefen-medarbetaren är central för att medarbetaren ska våga utvecklas. 
 • Lyssnar aktivt och ställer kraftfulla frågor. Chefen måste kunna ställa frågor som driver framåt och få medarbetaren att utforska, komma till insikt och handling. Här lär du dig mer om konsten att  lyssna aktivt.   
 • Ger stöd och feedback. Du vet hur du gör för att lyfta medarbetarens styrkor och uppmärksamma framstegen som hen gör. Även ge konstruktiv, specifik feedback. 
 • Kommunicerar öppet och ärligt. Det du säger i ord och kroppsspråk måste stämma överens.
 • Analyserar och sätter i sammanhang. Du kan bena upp problem och hjälpa till att sätta upp en handlingsplan. Du kan också förena individens och organisationens mål med varandra.

Nyfiken på hur du kan utvecklas inom ledarskap? Gör vår kostnadsfria utbildningsanalys här.

Fördelar med coachande ledarskap

Fördelarna med coachande ledarskap är flera.

Dels hjälper du dina medarbetare att ta plats och utvecklas, vilket ger ökat självförtroende, självtillit och mognad. Vilket i sin tur ökar motivationen. Forskning visar nämligen att om du själv kommer med en lösning är du mer motiverad att genomföra och vidareutveckla den. Egentligen är det inte så konstigt. Den där känslan av att själv ha hittat sin väg framåt är rätt skön, eller hur?

Missa inte den här videon om hur du använder motiverande samtal i ditt coachande ledarskap.

Med en coachande ledarstil kan du också boosta känslan av delaktighet hos dina medarbetare, vilket också höjer motivation, engagemang och prestation.

I och med att medarbetarna blir mer vana att själva lösa problemen de står inför kommer du att frigöra viktig tid för dig själv. Istället för att springa på andras bollar kan du lägga din chefstid på att tänka strategiskt och planera långsiktigt.

Dessutom, i takt med att du övar dig på att coacha kommer du öka din egen självkännedom, vilket är grunden i ett bra ledarskap.

Coachning är också en effektiv modell för att lösa problem, utveckla och möta långsiktiga mål.

Utmaningar och fallgropar   

Den största utmaningen med ett coachande ledarskap är att det tar tid. Du som chef måste ha ett långsiktigt perspektiv, vara beredd att träna på det och ladda upp med tålamod. Men insatserna kommer inte att vara förgäves.

En annan svårighet är perspektivbytet. Det är vanligt att man utgår från sitt eget perspektiv men här är det medarbetarens perspektiv, förståelse och lösning som ska vara i fokus.

Det är också komplext och passar inte för alla medarbetare eller i alla situationer, vilket gör att du som chef måste var flexibel och veta när du ska använda coachning och inte.

Det vanligaste misstaget är att vi faller in i vårt vanliga beteende att ge tips, förslag eller lösningar när någon kommer med en fråga eller ett problem. Ofta lyssnar vi med ett halvt öra på den som undrar något, drar snabba slutsatser, levererar ett svar och går vidare. Coachande ledarskap är den direkt motsatsen till det. Här handlar det om närvaro, fullt fokus och att låta medarbetaren själv hitta lösningen.

Ett annat vanligt misstag är att vi avbryter eller börjar prata för att fylla ut tystnaden. En gyllene regel inom coachning är att kunna lyssna aktivt och kunna ställa öppna frågor som driver samtalet framåt.

Börja din resa med oss idag! I Certifierad ledare 1.0 jobbar du praktiskt med din egen roll och organisation, genom hela utbildningen.

När passar coachning?

Även om coachande ledarskap är på uppsving måste vi förstå att det inte fungerar i alla situationer eller med alla medarbetare.

Coachning är mest effektivt för att lösa problem och utmaningar, och passar bra för att utveckla och nå långsiktiga mål. Eller för att ge konstruktiv feedback för att hjälpa medarbetare att växa. Det är allra enklast och ger bäst effekt med motiverade personer och kan vara svårt med anställda som saknar driv eller intresse.

Som chef behöver du titta på dina medarbetares utvecklingsnivå och grad av kompetens och engagemang. Det fungerar till exempel bra att coacha en person som har hög kompetens, men som inte riktigt vågar eller är osäker på sin kompetens. Om du däremot har en ny medarbetare med låg kompetens inom området men med högt engagemang är det bättre att instruera tills personen har tillgodogjort sig kompetensen som krävs.

Coachning passar bra när:

 • medarbetaren vill få till en förändring och kan fatta egna beslut i frågan
 • personen står inför ett problem som har flera möjliga lösningar
 • den medarbetaren behöver stöd för att utveckla sitt sätt att hantera sina arbetsuppgifter
 • ni ska inventera medarbetarens nuläge och behov.

Coachning passar inte bra när:

 • medarbetaren saknar driv och intresse
 • det redan finns ett givet svar, en lösning eller regel för problemet eller frågan
 • situationen är mycket brådskande eller akut
 • medarbetaren inte har den kompetens som behövs för att kunna lösa problemet eller uppgiften.

Det finns olika modeller för ett coachande samtal. Du kan till exempel använda vår mall Coacha enligt NÖHRD® som du laddar ner här.

Kom igång med ditt coachande ledarskap – 7 steg

1. Observera dig själv

Det är som sagt en vanlig uppfattning bland chefer att de coachar mycket mer än de faktiskt gör. Så ett bra första steg är att observera dig själv under en vanlig arbetsdag för att se hur mycket du coachar nu.

En måttstock är att titta på hur mycket färdiga svar, lösningar och råd du ger. Bestäm en dag och ta en halvtimme i slutet av arbetsdagen där du reflekterar.

2. Kartlägg din situation som chef

Hur ser arbetsvardagen hos er ut? Vilka medarbetare ska du coacha? I vilka situationer ska du coacha? Fundera över punkterna ovan (När passar coachande ledarskap och när passar det inte) och bestäm dig för hur du ska göra.

3. Träna på att lyssna

A och O inom coachning är att lyssna aktivt. Som coachande ledare måste du hela tiden vara medveten om att det ÄR svårt att inte ge förslag på lösningar. Ta ett steg bort från dig själv och dina egna tankar, bortse från att du vet svaren eller sitter på en lösning. Fokusera istället på medarbetarens beskrivning och förslag på att lösning.

4. Skapa en bank med öppna, kraftfulla frågor

Alltså, sådana frågor som får folk att tänka innan de svarar. Men OBS igen! Här gäller det att du som chef verkligen tränar på att vara tyst tills personen kan svara.

Exempel på frågor som utmanar och för framåt: ”Vad vill du kunna?”, ”Hur ser det ut när du är framme vid målet?”, ”Vilket är ditt nästa steg?”, ”På vilket sätt skulle det kunna bli roligare att genomföra?”

5. Avsätt tid för din satsning

Utan träning kommer du ingen vart. Ge dig själv en god chans att lyckas och avsätt tid för att träna, träna, träna på ditt coachande ledarskap regelbundet.

6. Berätta för dina medarbetare om dina planer

Förbered ditt team på att du tränar dig på att bli mer coachande och därför till exempel inte kommer att ge dem lösningar eller svar lika snabbt som tidigare.

7. Följ upp dig själv

Om du har gjort ovan punkter rätt borde du ha minskat på råden och ökat ditt coachande 🙂

STORT LYCKA TILL!

FLER LÄSTIPS FÖR DIG:

Så använder du spegelneuroner i ditt ledarskap

Myten om kroppsspråket och sanningen bakom

Så bygger du ett framgångsrikt team

Prenumerera på framgångsmagasinet Mallar

Framgångsmagasinet

Ligg steget före med praktiska tips som du har direkt nytta av i din vardag

Kontakta oss

Har du några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi återkommer så fort som möjligt.

Skickar
Formulär
När du fyller i din e-postadress samtycker du till att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Tack!

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Kostnadsfria seminarier

Frukost och nya perspektiv ingår. Välkommen!

Våra kunder

Sök på Framfot

Ange din sökning nedan: