Arbetsrätt eller fel, fel, fel

Senast idag stod det i tidningen om en chef som fått sparken för att han gav presentkort istället för lön och övertid vilket enligt arbetsgivaren räknades som svart lön. Riktigt så uppenbara fel gör säkert inte du men när det kommer till arbetsrätt så är det viktigt att ha tungan rätt i mun, så att du gör rätt och slipper onödiga missar. Därför bjuder vi på några konkreta tips vad du ska tänka på.

 • För att förstå de arbetsrättsliga lagarna behöver man också förstå att de skapades när arbetsmarknaden såg väldigt annorlunda ut. Peka-med-hela-handen-tänket krockar med många nutida och kulturella värderingar utifrån vad ett bra ledarskap är och vikten att motivera medarbetarna. Ändå är det de arbetsrättsliga lagarna och reglerna som sätter vilka spelregler som gäller och därför är det väldigt viktigt att känna till dem för att inte göra fel.
 • Du som chef är skyldig att påtala saker som inte är godtagbara på arbetsplatsen. Se till att ett oacceptabelt beteende inte utvecklas till någon sedvänja på arbetsplatsen.
 • Det finns inget som heter arbetsrättslagen. Arbetsrätt är ett område som täcker in flera olika lagar och regler, där de viktigaste är medbestämmandelagen (MBL) och lagen om anställningsskydd (LAS). Utöver lagen så ska du ta hänsyn till kollektivavtal som kan ändra vissa lagregler exempelvis uppsägningstider samt det enskilda anställningsavtalet, som aldrig får vara sämre för arbetstagaren än vad lagen och kollektivavtalet säger.
 • Som arbetsgivare (chef) är det arbetsrättsligt ditt ansvar att leda och fördela arbetet. Det ska ske inom ramen för arbetstagarnas anställningsavtal – därför är det viktigt att definiera roller och ansvar redan där. Om det finns åsiktsskillnader är det normalt arbetsgivarens uppfattning som gäller. Det kallas arbetsgivarens ledningsrätt.
 • Viktigare förändringar av verksamheten eller arbetsförhållandena ska föregås av förhandlingar med facket. Det ska då vara förändringar som är av betydande art eller kan ha stor inverkan på arbetstagarens tillvaro eller arbetssituation. Nytt fikabröd kvalar inte in här.
 • Omplacering eller liknande får inte ske som bestraffning, diskriminering eller för att få en anställd att säga upp sig.
 • Uppsägning från arbetsgivarens sida kan ske antingen av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Vid arbetsbrist gäller bland annat turordningsreglerna och ibland även regler om företrädelserätt. Oavsett skäl så ska arbetsgivaren försöka omplacera arbetstagaren om det är skäligt.
 • Vid uppsägning av personliga skäl finns flera olika saker arbetsgivaren ska göra gällande. Det viktiga är dock att du som chef alltid har ett väldigt tydligt ansvar när det gäller att kommunicera vad som förväntas och att arbetstagaren verkligen förstått vad det innebär och vad som krävs samt att personen ifråga faktiskt får hjälp och stöd.
 • Innan arbetsrättsliga åtgärder kan komma på tal är det därför viktigt att du som chef ger arbetstagaren en rimlig chans att korrigera ett olämpligt beteende och ge en förståelse för vad som faktiskt förväntas. Detta medvetandegörande sker lämpligen genom en skriftlig erinran. Tänk också på att arbetsgivaren ska vara lyhörd för vad arbetstagaren behöver i sitt arbete; det kan till exempel röra sig om stöttning, frigjord tid eller kompetensutveckling.
 • Lagen om anställningsskydd är tvingande till arbetstagarens fördel. Det innebär att avtal som upphäver eller inskränker arbetstagarens rättigheter inte är giltiga. Vissa regler kan dock ändras genom kollektivavtal, exempelvis uppsägningstiden.
 • De flesta tvister uppkommer inte på grund av vad arbetsrättslagarna säger utan på grund av personkonflikter, där lagarna är ett stöd för den ena eller andra parten. Det innebär att många personliga, arbetsrättsliga konflikter går att undvika genom bättre rekrytering, tydligare kommunikation, konflikthantering och ledarskap.

Kurs i Arbetsrätt i praktiken

Vill du förvandla en snårig djungel full av förrädiska hål till ett verktyg med användbara spelregler rekommenderar vi vår kurs Arbetsrätt i praktiken.

Tillsammans med en erfaren advokat som dagligen arbetar med arbetsrätt och också skrivit en praktisk handbok i ämnet lär du dig vad arbetsrätt innebär i praktiken – hur du går tillväga vid anställning, ledighet, uppsägningar & omplaceringar, du får färdiga dokumentmallar och kan diskutera konkreta situationer.

Klicka här för att läsa mer eller boka

Kontakta mig

Är du intresserad av att veta mer om våra utbildningar, våra konsulttjänster eller om företaget är du varmt välkommen med din förfrågan. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.